Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Usług Serwisowych (zwane dalej „OWS”) mają zastosowanie do umów, ofert, zleceń, instrukcji, potwierdzeń zamówień oraz innych transakcji jakie zawierane są pomiędzy RIWAL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej (zwanej dalej„Sprzedającym”), a jej Kontrahentami (dalej „Kupującym”) w zakresie:

a) sprzedaży Produktów, tj. maszyn i urządzeń; nowych i używanych, a także
części i podzespołów wymienionych w ofercie handlowej Sprzedającego,

b)wykonania Usługi Serwisowej przez Sprzedającego, o ile Strony nie
postanowiły inaczej.
OWS i umowa wiążą Kupującego, stanowią całość. Sprzedający nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów,
wzorcami umów czy regulaminami, które stosowane są przez Kupującego, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.
Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWS mogą być uzgodnione w drodze pisemnej – aneksu do umowy zaakceptowanego przez Strony.

II. Oferty
Wszelkie oferty i propozycje składane przez Sprzedającego nie są wiążące i mogą być w każdej chwili odwołane.

III. Przedmiot i przyjęcie zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest określony Produkt oferowany do sprzedaży przez Sprzedającego i/lub Usługa Serwisowa wykonywana przez
Sprzedającego. Sprzedający zamówienie przyjmuje w formie pisemnej: listem poleconym, faksem, pocztą elektroniczną.
Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień warunków wskazanych w OWS.
Kupujący składający zamówienie, zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu kopię następujących dokumentów: wypis z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub odpis aktualny z KRS Kupującego, w przypadku gdy kontrahentem jest spółka cywilna – umowa spółki oraz wypisy z CEiDG każdego ze wspólników, decyzja o nadaniu Kupującemu numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Sprzedający w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia informuje Kupującego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną o:

a) przyjęciu zamówienia do realizacji, potwierdzając Kupującemu cenę, warunki oraz termin realizacji zamówienia, miejsce i sposób
dostawy lub

b) braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.
Umowę między stronami uznaje się za zawartą z chwilą akceptacji przez Sprzedającego zamówienia w drodze „Potwierdzenie zamówienia” w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną. Na podstawie „Potwierdzenia zamówienia”, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu i przenieść na Kupującego własność Produktu, lub wykonać na rzecz Kupującego usługę określoną w umowie, a Kupujący zobowiązuje się Produkt odebrać i/lub potwierdzić wykonanie usługi oraz zapłacić Sprzedającemu cenę określoną w zamówieniu oraz dotrzymać warunków płatności.

IV. Warunki dostawy Produktu i/lub wykonania Usługi Serwisowej
Wydanie Produktu, o którym mowa w pkt. I ust. 1, następuje na zasadach Ex-Works (EXW) , chyba że strony postanowią inaczej w formie
pisemnej. Wykonanie przez Sprzedającego określonej w treści zamówienia Usługi Serwisowej następuje w miejscu wskazanym przez Sprzedającego w treści Zlecenia Serwisowego. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień:

a) Odbioru/dostarczenia Produktu, o ile zastrzeżono osobisty odbiór Produktu przez Kupującego, lub dostarczenia Produktu pod adres
wskazany w treści Zamówienia.

b) wykonania Usługi Serwisowej określonej w treści Zlecenia Serwisowego. Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Produktu Kupującemu.W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia przyjętego do realizacji, Sprzedający upoważniony jest do żądania od Kupującego zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z
przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia. O ile w Zamówieniu zastrzeżono osobisty odbiór przez Kupującego, wówczas
Kupujący zobowiązany jest do odbioru Produktu od Sprzedającego w terminie do 7 dni roboczych od dnia poinformowania Kupującego drogą pisemną: listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną o gotowości Produktu do odbioru. W przypadku nie odebrania Produktu przez Kupującego, Sprzedający dokona przechowania Produktu na koszt i ryzyko Kupującego, a tym samym Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami w wysokości 50 złotych netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze.
Równocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji pozostałych zamówień bez ponoszenia jakichkolwiek kar z tytułu
opóźnionych dostaw. Opóźnienie w osobistym odbiorze Produktu przez Kupującego przekraczająca 15 dni lub odmowa Kupującego odbioru produktu dostarczonego przez Sprzedającego są równoznaczne z rezygnacją Kupującego z przedmiotu zamówienia i, tym samym, stanowią odstąpienie Kupującego od umowy. Sprzedający wówczas uprawniony jest do dochodzenia od Kupującego zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.
Produkt musi być sprawdzony przez Kupującego w momencie dostawy w odniesieniu do widocznych wad, które muszą być zgłoszone Sprzedającemu na piśmie niezwłocznie przy odbiorze. Ponadto, w momencie dostawy Kupujący musi przeprowadzić próbę Produktu. Kupujący musi zgłosić wady niezwłocznie w momencie dostawy w ciągu 24 godzin od ich wykrycia.

V. Sprawdzenie i odbiór towarów.
Sprzedający po dostarczeniu Kupującemu Produktu lub wykonaniu Usługi Serwisowej może na żądanie Kupującego uruchomić Produkt a Kupujący zobowiązany jest zawsze sprawdzić Produkt w zakresie prawidłowości jego działania i zgodności z zamówieniem. Stan techniczny Produktu lub fakt wykonania oraz jakość wykonanej usługi serwisowej winny być potwierdzone przez Kupującego w formie pisemnej („Protokół Odbioru/Protokół Naprawy”). Domniemywa się w przypadku braku podpisu na „Protokole odbioru/Protokole Naprawy”, że Kupujący przyjął Produkt i/lub wykonaną usługę serwisową i nie zgłasza do niej zastrzeżeń.

VI. Warunki płatności
Ceny wskazane przez Sprzedającego są cenami netto, do których zostanie dodany obowiązujący podatek VAT i mogą być podane w PLN lub w walucie obcej stosownie do uzgodnień między stronami, dokonanymi na Zamówieniu/Zleceniu Serwisowym. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży za zamówione maszyny/części w terminie ustalonym przez obie strony. Przy zawarciu Umowy Sprzedający może żądać od Kupującego zapłaty zaliczki w wysokości nie wyższej niż 30 % ceny sprzedaży określonej w Umowie. W razie niewykonania Umowy przez Sprzedającego Kupujący będzie uprawniony, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy i żądać
zwrotu otrzymanej zaliczki. Zapłata ceny przez Kupującego dokonana zostanie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zapłata ceny nie może być dokonana przez Kupującego w formie kompensaty lub potrącenia bez pisemnej zgody Sprzedającego. Zapłata zostanie wykonana przez Kupującego w sposób uzgodniony w Zamówieniu/Zleceniu Serwisowym i podanym na fakturze VAT. W przypadku braku takiego zastrzeżenia w Zamówieniu/Zleceniu Serwisowym płatność powinna zostać dokonana przelewem bankowym. Za termin zapłaty uznaje się dzień: wpłaty gotówki lub uznanie rachunku bankowego Sprzedającego kwotą odpowiadającą cenie brutto. W przypadku sprzedaży w PLN ostateczna cena zostanie ustalona wg kursu EUR z dnia poprzedzającego wystawienie faktury końcowej.
Jeśli kurs EUR z dnia wystawienia faktury zaliczkowej jest niższy o co najmniej 1,5% od kursu z dnia faktury końcowej cena zostanie zaktualizowana wg kursu z dnia poprzedzającego wystawienie faktury końcowej.
W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki, Sprzedający ma prawo przesunięcia terminu dostawy towaru i / lub wykonania usługi aż do czasu uzyskania z banku Sprzedającego potwierdzenia wpływu zaliczki. Produkt pozostaje własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia przez Kupującego całości ceny. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za nieterminowe dokonanie zapłaty. Odsetki za opóźnienie muszą być zapłacone w terminie 5 dni od daty otrzymania noty informującej o naliczaniu odsetek. W razie opóźnienia przez Kupującego płatności, Sprzedający będzie miał prawo wstrzymać realizacje kolejnych dostaw i/lub świadczenie usług serwisowych oraz do zmiany warunków płatności przy realizacji następnych zamówień Kupującego bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania, odliczenia lub potrącenia
jakichkolwiek płatności z/ lub kwot należnych Sprzedającemu. Kupujący do czasu zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego nie może
sprzedawać, wydzierżawiać, ustanawiać hipoteki, zastawu, lub w inny dowolny sposób dysponować Produktem.

VII. Siła wyższa
1.Odpowiedzialność Strony, która wskutek działania siły wyższej nie jest w stanie wykonać umowy, zostaje na czas jej działania wyłączona.
2. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą zapobiec, m.in. wojna, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, strajki, działania lub zaniechania producentów Produktu o ile producentem Produktu nie jest Sprzedający, decyzje UDT.
3. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej.

VIII. Rękojmia i gwarancja
Sprzedający wyłącza swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu – maszyny / części / podzespołu. Kupującemu przysługuje prawo do gwarancji na zasadach, w terminie i w trybie określonym w dokumencie gwarancyjnym.
Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem wypadków losowych, uszkodzeń mechanicznych, błędów samodzielnego montażu części bądź podzespołów, niewłaściwej eksploatacji, czy konserwacji, lub samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Kupującego lub na jego zlecenie. Sprzedający nie odpowiada za wady będące wynikiem zwyczajnego zużycia Produktu, jego niewłaściwego i ponadnormatywnego używania lub przechowywania oraz jego zmian, przeróbek lub napraw dokonanych przez podmioty trzecie inne niż Sprzedający. Użytkowanie niezgodnie z instrukcji obsługi Producenta i/lub przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień.
Gwarancja nie obejmuje:
Zużycia części eksploatacyjnych, których wymiana następuje w związku z zalecanymi przez producenta wymianami okresowymi, stosownie do okresu dotychczasowej eksploatacji maszyny, Zużycia innych części wykorzystywanych w trakcie eksploatacji maszyny, w
szczególności sworzni, tulei, ślizgów, zębów, ogumienia, akumulatorów, przewodów hydraulicznych, bezpieczników, tarcz hamulcowych, tarcz sprzęgłowych oraz wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia,
Ingerencji przez Kupującego bądź osoby trzeciej w stan maszyny/ części/ podzespołu we własnym zakresie, w tym dokonywania samodzielnych ich modyfikacji, eksploatowania niesprawnego urządzenia, eksploatacji urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi producenta maszyny/ części/podzespołu, udostępnienia maszyny/części/podzespołu nieprzeszkolonemu personelowi.
Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody spowodowane wystąpieniem wady objętej gwarancją ograniczona jest do wysokości ceny Produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami oraz ewentualne straty pośrednie, jak utracone przez Kupującego zyski, korzyści, itp

IX. Odpowiedzialność odszkodowawcza
Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny przedmiotu zamówienia, co oznacza, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami oraz ewentualne straty pośrednie, jak utracone przez Kupującego zyski, korzyści, itp.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego lub osób trzecich za przypadkowe pośrednie lub wtórne szkody, czy też szkody wynikające z odpowiedzialności za produkt. Jeżeli Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody Kupującego to
odpowiedzialność ta ograniczona jest do kwoty wypłacanej w ramach gwarancji producenta, w odniesieniu do danego Produktu Sprzedającego.

X. Opóźnienie wykonania umowy oraz odstąpienie od umowy
1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. VII ust.2, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany daty dostawy Produktu lub wykonania usługi serwisowej. O powyższym, Sprzedający niezwłocznie zawiadamia Kupującego.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe po stronie Kupującego i/lub jego kontrahentów.
3. Zmiana terminu dostawy Produktu i/lub wykonania Usługi Serwisowej o okres do 30 dni nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Kupującego od złożonego zamówienia.
4. Odstąpienie może nastąpić na podstawie oświadczenia Kupującego, złożonego w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniających odstąpienie.

XI. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Riwal Poland Sp. z o.o.,
ul. Zamkowa Wola 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka
Wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście, XX Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000309251 o kapitale zakładowym 50.500
PLN;
2) Riwal Poland będzie przetwarzał Pani/Pana następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, płeć, firma, numer pesel, IP, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, numer zamówienia, w zależności od celu, jaki będzie realizował;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją procesów związanych z obsługą zamówień, a w szczególności: dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta, kontaktu telefonicznego, wystawienia faktury, przechowywania otwartych ofert, badania satysfakcji z oferowanych usług, tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, udzielenia rabatu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu archiwalnym i dowodowym, analitycznym, w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej, administrowania stroną internetową, zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach, oraz za Pani/ Pana dodatkową zgodą do celów marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu odwołania zgody, w innych celach również, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów
zawartych z Riwal Poland, przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia
danych;
7) Pani / Pana dane podlegają profilowaniu
8) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firme Riwal Poland znajdą Państwo na stronie https://www.riwal.com w zakładce: Polityka Prywatności i Cookies.

W trosce o zgodne z prawem dalsze kontakty biznesowe, w świetle powyższych przepisów, prosimy o wyrażenie poniższych zgód:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych i handlowych. Podaję dane osobowe świadomie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem się z treścią
Polityki prywatności i cookies, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie ich poprawienia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na poniższy adres e-mail:
…………………………………………………………………………………… informacji marketingowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Riwal Poland Sp z o.o.

XII. Postanowienia końcowe
W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się być w całości lub w części nieważne lub nieskuteczne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień. Sprawy nieuregulowane niniejszymi OWS podlegają przepisom Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane w drodze polubownej a, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, poddane zostaną sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

 Ogólne Warunki Sprzedaży – wersja do pobrania